Personuppgifter & Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (DSF) är från och med 25 maj 2018 svensk lag och ersätter PuL (Personuppgiftslagen). Lagen skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter.


Vad är en personuppgift?

Alla upplysningar om en fysisk person som indirekt och direkt kan användas för att identifiera någon som till exempel namn, bild, kontaktuppgifter och annan information. Vissa uppgifter har särskilt skyddsvärde. Collaboration Concepts AB har fastslagit följande integritetspolicy 13 maj 2018 för att du ska veta hur vi hanterar dina uppgifter.


Integritetspolicy

Collaboration Concepts AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för företagets verksamhet.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Collaboration Concepts AB ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten och dess dotterbolag. Vi behandlar personuppgifter för:


Mailkonversationer

Vi sparar våra mailkonversationen med kunder, samarbetspartners och andra intressenter i syfte att administrera vår affärsrelation.


Intresseanmälningar och förfrågningar

Vi samlar in och behandlar följande uppgifter; namn, telefonnummer, e-postadress, ditt meddelande, organisationsnummer, namnet på det företag du företräder samt ytterligare information som kan komma att lämnas av dig i kommunikation med Collaboration Concepts AB.


Aktieägare

Som aktieägare eller potentiell aktieägare i Collaboration Concepts AB eller något av våra helägda dotterbolag behandlar vi dina personuppgifter för att sammanställa information samt för att kunna skicka nyheter och uppdateringar rörande den aktuella verksamheten till dig. Därutöver kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att hantera kommunikation med dig samt därtill relaterade ärenden som du som aktieägare initierar och som i vissa fall kräver att vi vidtar ytterligare åtgärder beroende på vad ärendet rör. I vissa fall behandlar vi även dina personuppgifter genom publicering av namn och aktieinnehav i årsredovisningar etc.


Bokföring

Enligt bokföringslagen måste viss information sparas i 7 år. Vi följer denna lag.


Vilka delar vi personuppgifter med?

Collaboration Concepts AB säljer aldrig vidare uppgifter eller delar till tredje part utan berördas tillåtelse.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Collaboration Concepts AB kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.


Vilka rättigheter har du?

Du som kund till Collaboration Concepts AB har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende bolagets behandling av dina personuppgifter. Collaboration Concepts AB ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har också rätt att bli raderad:

– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

– Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

– Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

– Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt

– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet


Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende vår behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.


Om du vill veta mer

Har du frågor om Collaboration Concepts AB och vår personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du Karsten Deppert på karsten@collabconcepts.se.

Uppdaterad 23 maj 2018